آرشیو برچسب های: پایتون

شغل آینده دار- تماشای این ویدئو برای پدر و مادرها از نان شب هم واجب تر است!

شغل های آینده دار- تماشای این ویدئو برای پدر و مادرها از نان شب هم واجب تر است! آیا می دانید در آینده بسیار نزدیک احتمالا حتی مشاغلی مانند جراحی و پزشکی ممکن وجودنخواهد داشت؟!

شغل های آینده دار- تماشای این ویدئو برای پدر و مادرها از نان شب هم واجب تر است! آیا می دانید در آینده بسیار نزدیک احتمالا حتی مشاغلی مانند جراحی و پزشکی ممکن وجودنخواهد داشت؟!

ادامه مطلب »